15 квітня 2016 року скликаються чергові загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство “Номінал

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 15 квітня 2016 року за адресою: м. Волочиськ, вул. Фридрихівська, 10 (актовий зал, 2-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 11 квітня 2016 року. Реєстрація акціонерів з 10:00 до 11:00 год. в день і за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Звіт виконавчого органу товариства про підсумки діяльності товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства. Основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

3. Звіт наглядової ради ПАТ “Номінал”.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу Товариства за 2015 рік.

5. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків).

6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ “Номінал” за 2015 рік.

7. Про надання попередньої згоди на здійснення значних правочинів.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, в робочі дні з 8:00 до 12:00 години, в кімнаті для проведення переговорів, відповідальна особа — Блажеєва С.В.

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність.

Довідки можна отримати за тел. 03845-41301 Дирекція

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

5876

5699

Основні засоби

4333

3986

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

1102

1320

Сумарна дебіторська заборгованість

440

359

Грошові кошти

1

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5317

5254

Статутний капітал

64

64

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобовязання

495

381

Чистий прибуток

123

-63

Середньорічна кількість акцій (шт)

255429

255429

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)

48

48

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes