11 квітня 2017 року скликаються чергові загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство “Номінал

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 11 квітня 2017 року за адресою: м. Волочиськ, вул. Фридрихівська, 10 (актовий зал, 2-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 5 квітня 2017 року. Реєстрація акціонерів з 10:00 до 11:00 год. в день і за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії та інших робочих органів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Звіт виконавчого органу товариства про підсумки діяльності товариства за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства. Основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

3. Звіт наглядової ради ПАТ “Номінал”.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу Товариства за 2016 рік.

5. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків).

6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ “Номінал” за 2016 рік.

7. Про визначення типу та зміну найменування Товариства (з публічного на приватне) у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».

9. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про виконавчий орган(директора) Товариства.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, в робочі дні з 8-00 до 12-00 години, в кімнаті для проведення переговорів, відповідальна особа — Блажеєва С.В.

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.nominal.km.uaДовідки можна отримати за тел.03845-41301

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

7721

7417

Основні засоби

3986

3067

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

1320

1437

Сумарна дебіторська заборгованість

359

349

Грошові кошти

1

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7276

7082

Статутний капітал

64

64

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобовязання

381

271

Чистий прибуток

-63

-194

Середньорічна кількість акцій (шт)

255429

255429

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)

48

22

Наглядова рада

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  №46 від 09.03.2017 року

 

 

Проекти рішення по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів:

По першому питанню:

  1. Доручити функції лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «ФК «Центр-Інвест»

  2. Обрати головою зборів Сарбей В.В., секретарем зборів – Переймибіду Л.В.

  3. Затвердити регламент роботи зборів.

По другому питанню:

Затвердити Звіт виконавчого органу – директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016р.

По третьому питанню:

Затвердити Звіт голови Наглядової ради за звітний період.

По четвертому питанню:

Затвердити Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2016 рік.

По пятому питанню:

Збитки Товариства за 2016 рік віднести на рахунок прибутнів майбутніх періодів.

По шостому питанню:

Затвердити річний звіт ПАТ «Номінал» за 2016 р. та баланс станом на 31 грудня 2016 року.

По сьомому питанню:

Визначити тип акціонерного товариства як приватне та змінити назву на Приватне акціонерне товариство «Номінал».

По восьмому питанню:

  1. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Номінал»

  2. Доручити голові та секретарю зборів нотаріально посвідчити нову редакцію статуту ПрАТ «Номінал».

По дев’ятому питанню:

 

Затвердити нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про виконавчий орган (директора) Товариства

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes